Regulamin Festiwalu
  "FIRAleja Gwiazd" OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI ROZRYWKOWEJ
ORGANIZATOR: FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU ARTYSTYCZNEGO
CEL: 1. promocja dorobku muzycznego polskich artystów,
2. integracja środowiska młodych wokalistów,
3. promocja utalentowanych muzycznie i motywowanie ich do systematycznego doskonalenia swoich umiejętności,
4. umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i muzycznych oraz wyróżnienie najciekawszych występów i promocja laureatów.
UCZESTNICY:
Konkurs przygotowany jest w 4 kategoriach wiekowych, zarówno dla solistów jak i zespołów wokalnych
kat. I. - 8 – 11 lat
kat. II. -12 -14 lat
kat. III. - 15 –17 lat kat.
IV. - od 18 lat
REPERTUAR:
Uczestnicy Festiwalu przygotowują dwa utwory tylko i wyłącznie z repertuaru polskiego artysty/zespołu z listy stanowiącej integralny załącznik do regulaminu. Utwory muszą być wykonywane w języku polskim.
TERMINY I ZGŁOSZENIA:
Etap I -Eliminacje : 01.01.2019 – 20.02.2019
Eliminacje Aby wziąć udział w konkursie należy do 20.02.2019 roku przesłać na adres e-mail Fundacji Instytut Rozwoju Artystycznego: biuro@fundacja-ira.pl
1. demo wybranej piosenki, z repertuaru polskiego artysty/zespołu z listy dostępnej jako załącznik do niniejszego regulaminu (z wyłączeniem nagrań studyjnych) do oceny w I etapie konkursu. Piosenka może być zaśpiewana z akompaniamentem dowolnego instrumentu muzycznego, podkładu muzycznego lub a cappella.
2. poprawnie i czytelnie wypełniony formularz zgłoszenia/uczestnika. Formularz dostępny będzie od dnia 01.01.2019 na stronie internetowej www. fundacja-ira.pl, www.firalejagwiazd.pl oraz na naszych stronach na Facebook'u. Do eliminiacji może przystąpić nieograniczona liczba uczestników.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.fundacja-ira.pl, www.firalejagwiazd.pl Fundacji Instytut Rozwoju Artystycznego 24 lutego 2019.
ETAP FINAŁOWY:
Finał: 30 marca 2019 R.
Miejsce II etapu finałowego Festiwalu: Sala Widowiskowa "SCENA KOCJANA" ul. Antoniego Kocjana 3 w Warszawie.
Zakwalifikowani wykonawcy zobowiązani są do potwierdzenia swojego uczestnictwa wpłatą akredytacji w wysokości 50 zł od uczestnika (w przypadku zespołów wokalnych akredytacja wynosi 20 zł od każdego członka zespołu) do dn. 2 marca 2019 r na konto organizatora tytułem: Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej + imię i nazwisko uczestnika. Nr konta: Bank PKO o/Warszawa nr 16 1020 1185 0000 4102 0276 1138
Podczas II etapu konkursu zakwalifikowani uczestnicy prezentują drugą z wybranych przez siebie piosenek z repertuaru polskiego artysty/zespołu z listy stanowiącej integralny załącznik do regulaminu. Każdy zakwalifikowany uczestnik II etapu konkursu jest zobowiązany przekazać organizatorowi podkład muzyczny wybranej piosenki prezentowanej w finale. Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na jakość techniczną podkładu. Słabe parametry techniczne podkładu obniżają jakość prezentacji artystycznej. Podkład prosimy przesłać w formie mp3 na adres e-mail organizatora: biuro@fundacja-ira.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2019 roku. Niedopuszczalne są podkłady z linią melodyczną oraz playback.
Godziny przesłuchań uczestników II etapu będą podane na stronie internetowej www.fundacja-ira.pl , www.firalejagwiazd.pl oraz na naszych stronach na Facebook'u od dnia 1 marca 2019 r.
JURY:
Uczestników Festiwalu oceniać będzie profesjonalne Jury składające się z pedagogów, artystów polskiej sceny muzycznej, przedstawiciela organizatora.
Kryteriami oceny uczestników będą: dobór repertuaru jakość wykonania i interpretacja, precyzja intonacji ruch sceniczny, kontakt z publicznością wrażenie ogólne
Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się po każdej kategorii wiekowej.
NAGRODY:
W każdej kategorii wiekowej solistów oraz kategorii zespołów Jury może przyznać I,II,III miejsce oraz wyróżnienia.
Jury ma możliwość przyznania nagrody specjalnej "GRAND PRIX" FESTIWALU.
Laureaci Festiwalu uhonorowani zostaną nagrodami w postaci statuetek, dyplomów, nagród rzeczowych oraz specjalnych nagród niespodzianek.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani uczestnicy imprezy, goście, publiczność oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę biorąc udział w wydarzeniu poprzez przebywanie na terenie, gdzie odbywa się konkurs.
Organizatorowi konkursu przysługuje pełne prawo bezpłatnego wykorzystania zarejestrowanych materiałów oraz wizerunku na wszystkich możliwych polach emisji celem promocji swojej działalności.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem przez uczestnika i jego przedstawicieli ustawowych wszystkich wymogów niniejszego regulaminu , a także wyrażeniem zgody na: filmowanie, fotografowanie oraz rozpowszechnianie powstałego materiału ( który jest własnością organizatora) w celach promocji działalności Organizatora.
Organizator nie zwraca kosztów dojazdu dla uczestników zakwalifikowanych do II etapu.
Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski jako jedynie obowiązujący.
W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygał będzie ostatecznie organizator.
Harmonogram
Harmonogram występów finalistów dostępny jest na stronie Festiwalu www.firalejagwiazd.pl 

Pobierz Plik:
Karta zgłoszenia

(formularz.pdf)

Pobierz Plik:
Załącznik do regulaminu - wykaz artystów

(lista.pdf)

(c)2019, All Rights Reserved
Liczba odwiedzin: 57949